hannibunnylecter: (Default)
[personal profile] hannibunnylecter
Utworzyłam społeczność osób związanych z Antykwariatem. Dostęp jest dla zaproszonych, więc ślijcie mi swoje petycje, jeśli ktoś jest zainteresowany pisaniem/czytaniem tekstów Antykwariatowych. Nie mam pojęcia, jak działa takie zarządzanie społecznością, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś będzie do dupy :D
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hannibunnylecter: (Default)
hannibunnylecter

February 2016

S M T W T F S
 123456
7 8910111213
14151617181920
21222324252627
2829     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:17 am
Powered by Dreamwidth Studios